Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Evre Koleji olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda siz değerli velilerimizi öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı, öğrencilerimiz ,ziyaretçilerimizi  bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 “50. Yıl Mah. Ali Kaya Mutlu Cad. 19/C Blok 33150 Yenişehir/Mersin” adresinde faaliyet gösteren YENİŞEHİR EVRE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Ünvanı ile faaliyetlerini yürüten Evre Koleji olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Evre Koleji’nın etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “ 50.Yıl Mah. Ali Kaya Mutlu Cad. 19/C Blok 33150 Yenişehir/Mersin.” adresinde faaliyet gösteren YENİŞEHİR EVRE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Evre Koleji tarafından; Evre Koleji’nİn yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Evre Koleji politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Evre Koleji’nİn iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Evre Koleji’nin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Evre Koleji’nin eğitim faaliyetleri ve öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Evre Koleji’nİn insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Evre Koleji’nİn ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veli ilişkileri, kurumsal iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve Evre Koleji’nİn ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuki emniyetinin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, okul – öğrenci / veli ilişkilerinin yürütülmesi, özel gün etkinlik ve kutlamaları yanı sıra tüm okul etkinlik ve kutlamalarının gerçekleştirilmesinin kayıt altına alınması, bireysel ve kollektif öğrenci başarılarının sosyal medya hesaplarında, okul dergimiz ve okul panolarımızda, tanıtıcı basılı yayınlarda/broşürlerde ve web sitesinde ve sınırlı tüm (fiziki ya da dijital) mecralarda, amacına uygun ve sınırlı olarak paylaşılması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Evre Koleji’ni denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan kuruluşlara, Evre Koleji’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde Evre Koleji’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Evre Koleji’nin yetkili birim ve çalışanları tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, iş yeri hekimi ile revir çalışanlarıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza veya diğer sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Evre Koleji’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Evre Koleji’ne başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ıslak imzalı şekilde “50. Yıl Mah. Ali Kaya Mutlu Cad. 19/C Blok 33150 Yenişehir/Mersin.” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi kullanarak info@evrekoleji.k12.tr adresine iletebilirsiniz.

Evre Koleji